ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής συλλογικά ιστότοπος HOLMES PLACE GREECE), και αφορούν σε όλο το περιεχόμενο και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός του εν λόγω ιστοτόπου (εφεξής ο “ιστότοπος HOLMES PLACE”).

Όποιος εισέρχεται στον ιστότοπο HOLMES PLACE («Χρήστης») αποδέχεται όλους τους όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης όπως αυτοί ανανεώνονται και ισχύουν. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες, τα οποία η HOLMES PLACE θέτει στην διάθεση του Χρήστη δια του ιστότοπου HOLMES PLACE («Περιεχόμενο» και «Υπηρεσίες», αντίστοιχα) ενδέχεται να διέπονται εξίσου από ειδικούς όρους, οι οποίοι, σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύουν των Γενικών Όρων (οι «Ειδικοί Όροι»). Ο Χρήστης, κάθε φορά που χρησιμοποιεί κάθε Περιεχόμενο ή Υπηρεσία, υποβάλλει και αποδέχεται και τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους.

Συνεπώς, οι Χρήστες πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τους Γενικούς Όρους όποτε επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο HOLMES PLACE, καθώς και, ανά περίπτωση, τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους, όποτε προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το σχετικό Περιεχόμενο ή Υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η HOLMES PLACE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, την εμφάνιση και διαμόρφωση του ιστότοπου HOLMES PLACE, καθώς και των παρόντων Γενικών Όρων ή των αντίστοιχων Ειδικών Όρων.

Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, εάν έχετε αντιρρήσεις σε οποιονδήποτε από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (ΓΟΠ) της παρούσας ιστοσελίδας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ HOLMES PLACE

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η χρήση της ιστοσελίδας HOLMES PLACE είναι δωρεάν, με την επιφύλαξη του κόστους σύνδεσης του αντίστοιχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του οποίου έχει πρόσβαση ο Χρήστης.

Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, οικειοθελώς και ρητά, ότι η χρήση της ιστοσελίδας HOLMES PLACE τελεί πάντοτε υπό τη μοναδική και αποκλειστική του ευθύνη.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας HOLMES PLACE, ο Χρήστης δεσμεύεται να μην προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να εμποδίσει ή να βλάψει την εικόνα, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της HOLMES PLACE ή οποιουδήποτε τρίτου ή να παρεμποδίσει, να καταστρέψει, να καταστήσει άχρηστη ή να επιβαρύνει υπερβολικά την ιστοσελίδα της HOLMES PLACE ή να εμποδίσει, με οποιονδήποτε τρόπο, την κανονική χρήση της ιστοσελίδας HOLMES PLACE.

Η HOLMES PLACE υιοθετεί μέτρα ασφαλείας που κρίνονται κατάλληλα για την ανίχνευση της ύπαρξης ιών. Παρόλα αυτά, ο Χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας των υπολογιστικών συστημάτων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστα και έτσι η HOLMES PLACE δεν μπορεί να εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών ή άλλων στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Χρήστη (λογισμικό και υλισμικό) ή ψηφιακά έγγραφα και αρχεία που περιέχονται σε αυτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα Περιεχόμενα του ιστότοπου HOLMES PLACE παρέχονται στο Χρήστη από την HOLMES PLACE, με πληροφορίες από δικές της πηγές και από πηγές τρίτων.

Η HOLMES PLACE επιδιώκει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των περιεχομένων της και την εύλογη επικαιροποίησή τους, αλλά δεν εγγυάται τη χρησιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την καταλληλότητα και/ή την επικαιροποίηση των Περιεχομένων.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους (είτε μέσω της πρόσβασης στον ιστότοπο HOLMES PLACE, είτε χρησιμοποιώντας τα Περιεχόμενα και τις Υπηρεσίες του) δεν παρέχεται δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου HOLMES PLACE ή οιουδήποτε στοιχείου του. Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες η αναπαραγωγή, μετασχηματισμός, διανομή, δημόσια επικοινωνία, διάθεση, εξαγωγή, επαναχρησιμοποίηση, επαναπροώθηση ή χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τον δικαιούχο των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Οι Χρήστες μπορούν να βλέπουν και να αποκτούν προσωρινό ιδιωτικό αντίγραφο των Περιεχομένων, αποκλειστικά, για προσωπική και ιδιωτική τους χρήση, στα συστήματα πληροφορικής τους (λογισμικού και υλισμικού), όταν αυτό δεν αποσκοπεί στην ανάπτυξη εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Οι Χρήστες οφείλουν να απέχουν από την απόκτηση ή την προσπάθεια απόκτησης των Περιεχομένων με διαφορετικά μέσα ή διαδικασίες από εκείνα που τίθενται στη διάθεσή τους, ανάλογα με την περίπτωση, που προσφέρονται για το σκοπό αυτό ή συνήθως χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο (και στην τελευταία περίπτωση οφείλουν να διασφαλίζουν ότι δεν αποτελούν κίνδυνο βλάβης ή καταστροφής του ιστοτόπου HOLMES PLACE).

Όλα τα κείμενα, οι γραφικές παραστάσεις, το συντακτικό περιεχόμενο, τα δεδομένα, η γραφική τέχνη, τα σχέδια, η γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HTML), οι φωτογραφίες, η μουσική, οι ήχοι, οι εικόνες, το λογισμικό, τα βίντεο ή άλλη μορφή περιεχομένου που βλέπουν ή διαβάζουν οι χρήστες στην Υπηρεσία ανήκουν στην HOLMES PLACE ή χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας από τους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Αυτό το υλικό προστατεύεται με κάθε τρόπο, μέσο και τεχνολογία που έχει ήδη ή πρόκειται να αναπτυχθεί. Η HOLMES PLACE έχει την κυριότητα αυτού του υλικού, καθώς και το συντονισμό, επιλογή, συνδυασμό και τελειοποίηση αυτού. Αυτό το υλικό προστατεύεται από τους νόμους που διέπουν τα δικαιώματα των δημιουργών, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα και άλλα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν, να μεταφορτώσουν, να χρησιμοποιήσουν, να επανασχεδιάσουν, να αναδιαμορφώσουν ή εκ νέου να μεταδώσουν οιοδήποτε από την Υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της HOLMES PLACE. Η χρήση αυτού του υλικού απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση της HOLMES PLACE και/ή των δικαιούχων των δικαιωμάτων.

Το HOLMES PLACE είναι εμπορικό σήμα, συμπεριλαμβανομένου του λογοτύπου του.

Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η χρήση οιασδήποτε από αυτά τα σήματα, τα λογότυπα ή τα ονόματα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση από τον δικαιούχο τους.

Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνεται, ανά πάσα στιγμή, για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του ιστοτόπου HOLMES PLACE, ιδιοκτησίας της HOLMES PLACE ή τρίτων μερών.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει προφίλ, συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, εφαρμογές, αγγελίες θέσεων εργασίας, ομάδες συζητήσεων, φόρουμ, κοινότητες και/ή άλλα μέσα επικοινωνίας ("Δημόσιες Περιοχές"), που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των Χρηστών.

Αυτές οι κοινόχρηστες περιοχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων και το είδος, συνάφεια και καταλληλότητα για το υπό εξέταση φόρουμ.

Χωρίς εξαίρεση, ο Χρήστης απαγορεύεται να:

• Δυσφημεί, προσβάλει, παρενοχλεί, διώκει, απειλεί ή παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα (ήτοι το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα) των άλλων με οιονδήποτε άλλο τρόπο,

• Δημοσιεύει, αναρτά, μεταφορτώνει, διανέμει ή διαδίδει οιοδήποτε όνομα, θέμα, υλικό ή πληροφορία που είναι βλαπτική, δυσφημιστική, άσεμνη ή παράνομη,

• Χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για οιοδήποτε σκοπό που παραβιάζει τους κανόνες του τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου,

• Αναρτά αρχεία που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που παραβιάζει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (ή το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή) τρίτων – μερών,

• Αναρτά αρχεία που περιέχουν ιούς, ιούς Τrojans, κατεστραμμένα αρχεία ή παρόμοιο λογισμικό που μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή άλλων Χρηστών,

• Διαφημίζει ή προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την Υπηρεσία,

• Διενεργεί ή προωθεί έρευνες, διαγωνισμούς, συστήματα Ponzi ή αλυσιδωτές επιστολές,

• Ενεργεί στο όνομα άλλου προσώπου ή επιτρέπει σε άλλο άτομο να χρησιμοποιεί την ταυτότητά του για να αναρτά ή να βλέπει σχόλια,

• Αναρτά την ίδια σημείωση επανειλημμένα (γνωστή ως αυτόκλητη/ανεπιθύμητη επικοινωνία - «spamming»),

• Προβαίνει σε αυτόκλητη/ανεπιθύμητη επικοινωνία - «spamming»,

• Μεταφορτώνει αρχεία που έχουν αναρτηθεί από άλλον Χρήστη γνωστό σε αυτόν ή που έπρεπε να γνωρίζει, ή διανέμει τα αρχεία αυτά μέσω της Υπηρεσίας,

• Περιορίζει ή παρεμποδίζει τους άλλους Χρήστες από την πρόσβαση στις Δημόσιες Περιοχές,

• Υπονοεί ή δηλώνει ότι οι δηλώσεις του Χρήστη έχουν γίνει αποδεκτές από την HOLMES PLACE, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της,

• Χρησιμοποιεί οιαδήποτε αυτόματη και/ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση ή την κατηγοριοποίηση του ιστοτόπου HOLMES PLACE,

• Αποκτά παράνομα πρόσβαση ή παρεμβάλλεται στη HOLMES PLACE, στους διακομιστές ή στο δίκτυο της,

• Προσαρμόζει, τροποποιεί, παραχωρεί άδεια χρήσης ή υπό άδειας χρήσης της μάρκας «HOLMES PLACE» για προσωπική ή εμπορική χρήση,

• Αφαιρεί ή τροποποιεί, οπτικά ή με άλλο τρόπο, τα δικαιώματα του δημιουργού, τα εμπορικά σήματα ή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και σήματα στα οποία δικαιούχος είναι η HOLMES PLACE,

• Αναρτά προσβλητικό και/ή βλαβερό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ήτοι, περιεχομένων που υπερασπίζονται, αποδέχονται, ανέχονται ή προωθούν τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη σωματική βία εναντίον οιουδήποτε ατόμου ή ομάδας,

• Αναρτά περιεχόμενο το οποίο παρέχει υλικό ή πρόσβαση σε υλικό που εκμεταλλεύεται άτομα κάτω των 18 ετών με καταχρηστικούς, βίαιους ή σεξουαλικούς τρόπους, και

• Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Δημόσιες Περιοχές θα είναι δημόσια και η HOLMES PLACE δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες άλλων Χρηστών σχετικά με αυτά τα περιεχόμενα.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

Οι συνδέσεις (όπως οι υπερσύνδεσμοι) από την HOLMES PLACE σε άλλους δικτυακούς τόπους δεν ισοδυναμούν με την έγκριση από την HOLMES PLACE των εν λόγω δικτυακών τόπων ή του περιεχομένου τους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται μόνο για αναφορά και ευκολία του χρήστη. Η HOLMES PLACE δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους και δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Η ύπαρξη συνδέσεων στην Υπηρεσία για αυτούς τους δικτυακούς τόπους δεν σημαίνει ούτε ότι η HOLMES PLACE εγκρίνει οιοδήποτε υλικό εμφανίζεται εκεί, ούτε ότι έχει οιαδήποτε σχέση με τους φορείς εκμετάλλευσής του. Είναι ευθύνη του Χρήστη να αξιολογεί το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που λαμβάνει από αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

H χρήση δικτυακών τόπων, οι οποίοι ελέγχονται, διατηρούνται και διαχειρίζονται από τρίτα μέρη, διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τις Πολιτικές Ασφαλείας των εν λόγω δικτυακών τόπων και όχι από τους Όρους Χρήσης της HOLMES PLACE.

Η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους τρίτου μέρους γίνεται για λογαριασμό και με κίνδυνο του ίδιου του Χρήστη.

Η HOLMES PLACE απορρίπτει ρητά κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση και/ή την παρακολούθηση οιουδήποτε δικτυακού τόπου ή άλλου υλικού που σχετίζεται με συνδέσεις, οι οποίες εμφανίζονται στην Υπηρεσία. Ο Χρήστης συμφωνεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας να απαλλάξει την HOLMES PLACE από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση συνδέσεων που εμφανίζονται στην Υπηρεσία.


α) Υπερσύνδεσμοι

Ο Χρήστης και, γενικά, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να δημιουργήσει έναν υπερσύνδεσμο ή μια τεχνική συσκευή σύνδεσης (για παράδειγμα, συνδέσμους) από τον ιστότοπό του στον ιστότοπο HOLMES PLACE ("Υπερσύνδεσμος"), πρέπει να λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από τη HOLMES PLACE.

Η δημιουργία του υπερσύνδεσμου δεν συνεπάγεται, σε κάθε περίπτωση, την ύπαρξη οιωνδήποτε σχέσεων μεταξύ της HOLMES PLACE και του κυρίου του ιστοτόπου ή της ιστοσελίδας, όπου είναι εγκατεστημένος ο Υπερσύνδεσμος, ή την αποδοχή ή έγκριση από τη HOLMES PLACE του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του.

Σε κάθε περίπτωση, η HOLMES PLACE διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να καταστήσει άχρηστο, ανά πάσα στιγμή, οιοδήποτε υπερσύνδεσμο στον ιστότοπο της HOLMES PLACE, ειδικά σε περιπτώσεις παράνομης δραστηριότητας ή περιεχομένου του ιστότοπου που περιλαμβάνει τον υπερσύνδεσμο.


β) Συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι

Ο ιστότοπος της HOLMES PLACE θέτει στη διάθεση του Χρήστη, αποκλειστικά για σκοπούς αναζήτησης και πρόσβασης σε πληροφορίες, περιεχόμενο και υπηρεσίες διαθέσιμες διαδικτυακά, υπερσυνδέσμους ή τεχνικές συσκευές σύνδεσης (για παράδειγμα συνδέσμους) που επιτρέπουν στον Χρήστη να έχει πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους ή πύλες, που ανήκουν ή διαχειρίζονται από τρίτα μέρη ("Συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι").

Η HOLMES PLACE δεν προσφέρει ούτε εμπορεύεται, μόνη της ή μέσω τρίτων μερών, πληροφορίες, περιεχόμενα και υπηρεσίες που διατίθενται σε συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους, ούτε εγκρίνει, εποπτεύει ή ελέγχει με οιονδήποτε τρόπο τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες και οιοδήποτε υλικό οιασδήποτε φύσης που υπάρχει σε αυτούς. Ο Χρήστης αναλαμβάνει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την πλοήγηση σε αυτούς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Χρηστών περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Οι Χρήστες οφείλουν να διαβάζουν την Πολιτική Απορρήτου πριν κάνουν χρήση του ιστότοπου, προκειμένου να είναι ενήμεροι αναφορικά με την συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, την περίοδο τήρησης αυτών, τα δικαιώματά τους και λοιπές σημαντικές πληροφορίες..

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση ή η μη εμπρόθεσμη ή μερική άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος που έχει η HOLMES PLACE δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή οιασδήποτε εφαρμοστέας διάταξης δεν συνεπάγεται την παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ή την παρεμπόδιση της μεταγενέστερης άσκησής του και δεν μπορεί να θεωρηθεί μέσο απόδειξης καθυστέρησης ή ανανέωσης.

Η παρούσα Συμφωνία είναι η πλήρης σύμβαση μεταξύ του Χρήστη και της HOLMES PLACE όσον αφορά στα θέματα που διέπει.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να επικαιροποιούνται, ανά πάσα στιγμή, από την HOLMES PLACE, όποτε κρίνεται απαραίτητο ή επιθυμητό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις νομικές απαιτήσεις ή τις λειτουργικές αλλαγές. Ο Χρήστης θα έχει πάντοτε πρόσβαση στους ισχύοντες όρους χρήσης διαδικτυακά.

Το παρόν έγγραφο θα είναι πάντα διαθέσιμο στο διαδίκτυο και μπορείτε να το συμβουλεύεστε ελεύθερα, να το αποθηκεύετε ή να το εκτυπώνετε, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς να είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο.

Η μεταγενέστερη πρόσβαση και η χρήση του ιστοτόπου από τον Χρήστη θα θεωρείται ως σαφής ένδειξη ότι έχει διαβάσει, αποδεχθεί και κατανοήσει τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Συνολική ή μερική ακυρότητα οιασδήποτε από τις ρήτρες των παρόντων Γενικών Προϋποθέσεων δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν ένα επηρεαζόμενο μέρος αποδείξει ότι από το σκοπό που επεδίωκαν τα μέρη συνάγεται ότι δεν θα είχαν υπογράψει τη συμφωνία χωρίς το άκυρο μέρος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλοι όσοι επιθυμούν να αγοράσουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο δηλώνουν ότι βρίσκονται σε κατάλληλη ηλικία και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για τον εν λόγω σκοπό.

Για οιαδήποτε αγορά πραγματοποιείται σε αυτόν το δικτυακό τόπο, ο Χρήστης θεωρείται ότι έχει πλήρη γνώση και ότι έχει αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εάν οποιοσδήποτε Χρήστης έχει οιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους ή οιοδήποτε σχόλιο αναφορικά με το δικτυακό τόπο της HOLMES PLACE, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του Dataprotection_GR@holmesplace.comΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ HOLMES PLACE ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΩ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.